Schelpdier

Conferentie

2024

Save the date. Schelpdierconferentie 2024 op 18 en 19 januari 2024 in Deltapark Neeltje Jans.
Lees alvast de eerste nieuwsbrief over de invulling van de 8e internationale schelpdierconferentie.

Suggesties voor sprekers of onderwerpen zijn welkom op info@schelpdierconferentie.com
Laatste nieuws

Schelpdierconferentie
2024

De stichting Schelpdierconferenties organiseert op 18 en 19 januari 2024 de 8e editie van de internationale schelpdierconferentie, in het Deltapark Neeltje Jans.

De conferentie biedt volop mogelijkheden elkaar in levende lijve te ontmoeten. Naast veel ruimte voor informeel contact bestaat het programma uit lezingen, discussies, poster presentaties, pitches en een beurs voor bedrijven en instellingen. Tevens zal tijdens de conferentie de “Duurzaamheid award schelpdiersector 2022/2023” worden uitgereikt.

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands en andersom wordt gezorgd.

Wij hopen u te kunnen verwelkomen,

Jaap Holstein, Jasper van Houcke, Jacob Capelle en Aad Smaal
Stichting Schelpdierconferentie

Thema
En dagindeling

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?

Schelpdieren zijn een bron van gezond voedsel, en ze worden op een duurzame wijze geproduceerd. Ze zijn gezond vanwege de voedingswaarde: rijk aan eiwitten en mineralen, weinig vet maar wel belangrijke vetzuren. Schelpdieren worden gekweekt in de natuurlijke omgeving. Ze eten wat de natuur te bieden heeft en hebben vergeleken met andere soorten voedsel een extreem lage ecologische voetafdruk. Ze zorgen voor recycling van voedingsstoffen waardoor de groei van hun eigen voedsel -de algen-, wordt bevorderd. Toch is de belangstelling bij consument beperkt tot een groep echte liefhebbers. In bredere kring is er wel waardering, maar ontbreekt kennis van de karakteristieken en ervaring met toepassingen. Het is zelfs zo dat de consumptie van schelpdieren in Europa al jaren afneemt, mede omdat geschikte locaties voor kweek afnemen. Dit in schril contrast met de 8 % jaarlijkse groei in productie elders in de wereld: zie onderstaande figuur op basis van FAO data.

In de traditionele Europese kweekgebieden zijn er beperkingen vanwege kustbeheer, recreatie, natuurbescherming, en nieuwe gebieden zijn niet zomaar voorhanden. Intussen is er de noodzaak tot duurzame productie van gezonde voeding, niet alleen in Europa maar wereldwijd, zeker gezien de verwachte toename van de wereldbevolking en de hogere eisen die worden gesteld aan voeding. In deze context worden op de conferentie verschillende thema’s verder uitgediept, op basis van analyses, en gericht op oplossingen. Wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, en wat kunnen we leren van anderen?

Donderdag 17 maart: Schelpdieren gezond en duurzaam

Op de eerste dag wordt ingegaan op de betekenis van schelpdieren als eiwit- en vetzuurbron van de toekomst, mede in vergelijking met traditionele bronnen uit de veeteelt. Wat is ervoor nodig om de (jonge) consument hiervoor te interesseren, wat wordt er al aan gedaan en hoe wordt dit elders aangepakt. Het gaat dan niet alleen om de betekenis als gezonde voedselbron, maar ook om het aspect duurzaamheid. Hoe zit het met de footprint in termen van koolstof, stikstof, fosfaat en zoetwater gebruik, en hoe verhoudt zich dit zowel tot vlees als tot vegetarische voeding. En hoe circulair is de schelpdierproductie, wat is de stand van zaken en wat staat er op de rol voor verdere ontwikkeling? Op basis hiervan komt aan de orde hoe dit met de consument te communiceren en hoe in te spelen op de wensen van de huidige en toekomstige consumenten.

Uitreiking duurzaamheid award 2020/2021

Ook dit jaar kunnen schelpdierkwekers, -handelaren en toeleveranciers meedingen naar de prijs voor de meest duurzaam werkende dan wel meest innovatieve kweker / handelaar / toeleverancier 2021/22. (zie ook onder prijs voor innovatie en duurzaamheid)Op basis van de inzendingen wordt door de jury een selectie gemaakt van de meest duurzame/innovatieve initiatieven van de afgelopen jaren. De awards worden uitgereikt na de middagsessie op 20 januari.

Diner met pitches 17 maart

Tijdens het diner met sprekers, standhouders en sponsors, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven, zullen er pitches worden gepresenteerd van jonge professionals in de voedsel- en schelpdiersectoren.

Vrijdag 18 maart 2022: Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

Op de 2e dag is de conferentie gericht op voorwaarden voor uitbreiding van schelpdierkweek in ons land. Hoe wordt ingespeeld op de behoeften van de (toekomstige) consument en de afnemende productie in Nederland en daarbuiten. Mogelijkheden voor offshore kweek worden in het buitenland op steeds meer locaties verkend en ook in Nederland staan er pilots op stapel om dat uit te proberen. Dat vereist een geheel nieuwe aanpak. Er zijn nieuwe technieken nodig om onder offshore omstandigheden te werken, er worden hoge eisen gesteld aan de logistiek, en ook wat betreft de kweektechnieken zal er nog heel wat te pionieren zijn. Dit komt met name in de ochtendsessie aan de orde. Vragen over het beheer, de vergunningverlening en de benodigde ondersteuning komen ‘s middags aan de orde, met als basisvraag vanuit welke visie de nieuwe manier van schelpdiercultuur in nieuwe gebieden ontwikkeld kan worden. Dit heeft o.a. betrekking op medegebruik van windparken, de combinatie met zeewierkweek, natuurontwikkeling en de beheer visie wat betreft het uitgeven van ‘eiwit ’kavels.

Wanneer?

Donderdag 18 + Vrijdag 19 januari 2024

Waar?

Faelweg 5
4345 RB Vrouwenpolder

Voor wie?

De schelpdiersector in binnen- en buitenland

Bestel uw tickets

Het
Nieuws

Nieuwsbrief nr 1, 8e internationale schelpdierconferentie

Op 18 en 19 januari 2024 wordt de 8e internationale schelpdierconferentie gehouden op Deltapark Neeltje Jans in Zeeland. De conferentie is deze keergericht op de vraag: Wat is er nodig voor een toekomstbestendige schelpdiercultuur?
Lees verder

Het
Nieuws

Nieuwsbrief september 2023

Het programma van de 8einternationale schelpdierconferentie, 18 en 19 januari 2024 op DeltaparkNeeltje Jans, krijgt vorm. Vanaf 1 september kunt u zich inschrijven via de website www.schelpdierconferentie.com. 

Enkele highlights ter invulling van het thema van deze editie: Wat is er nodig voor eentoekomstbestendige schelpdiercultuur?
Op donderdagochtend is de focus op de consument, hoe die te bereiken? Hoe zet je de mossel in de markt, wat is de magie van de oester? Als onderdeel van het programma schetst JeroenWillemsen van Food for Impact, ook bekend als de eiwitcommissaris van Nederland, de mogelijkheden die schelpdieren bieden voor een duurzame eiwittoekomst. Verder zal worden ingegaan op de resultaten van recent marktonderzoek naar de waardering van de mossel door de consument.
’s Middags worden praktijklessen besproken die zijn opgedaan bij nieuwe innovaties, onder meer bij kweekproeven in de Voordelta en in Waterdunen, bij de ontwikkeling van oogstmachines op zee,en bij nieuwe scheepsmotoren.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PO Mossel die om 16.30 u  begint, en nu voor het eerst is gecombineerd met de conferentie, worden de duurzaamheid awards 2022/2023 uitgereikt.
Over het probleem van de onverwachte mosselsterfte die in Europa rondwaardt wordt vrijdagochtend gerapporteerd op basis van de uitkomsten van de internationale workshop die enkele dagen eerder in Yerseke is georganiseerd.
Op vrijdagmiddag draait het om de mensen in de sector. Jos van Damme zal zijn ervaringen als mosselkweker met ons te delen. Met een jongeren forum wordt besproken wat hen drijft om in de schelpdiersector te werken, en wat de bottlenecks zijn. MartinScholten, adviseur bij WUR en IMAGRO, gaat in de afsluitende keynote presentatie in op het thema van de conferentie.

Volg de nadere invulling van het programma en de deelnemende bedrijven aan de beurs op www.schelpdierconferentie.com.
Voor vragen en opmerkingen, mail ons via: info@schelpdierconferentie.com
Jacob Capelle, Jaap Holstein, Jasper van Houcke & Aad Smaal, organisatie
read more

Schelpdier duurzaamheids- en innovatieprijs


Op donderdag 18 januari zal, tijdens de schelpdierconferentie een duurzaamheids- en innovatieprijs worden toegekend in een viertal categorieën, te weten aan een mosselkweekbedrijf, een oesterkweekbedrijf, een schelpdier verwerkend bedrijf en een bedrijf dat toeleverancier is aan de schelpdiersector. We roepen bedrijven die innovatieve ideeën, - technologieën of – processen, die een bijdrage hebben geleverd aan de duurzaamheid van de sector en/of het bedrijf, op om deel te nemen.
Lees verder

Nieuwsbrief juli 2023

Op 18 en 19 januari 2024 wordt de 8e internationale schelpdierconferentie gehouden op Deltapark Neeltje Jans in Zeeland. De conferentie is deze keer gericht op de vraag: Wat is er nodig voor een toekomstbestendige schelpdiercultuur?

In deze nieuwsbrief informeren we u over enkele highlights. Voorafgaand aan de conferentie wordt er op woensdag 17 januari een internationale workshop gehouden over het probleem van de onverklaarde mosselsterfte. Wetenschappers uit o.a. Frankrijk, Ierland, Spanje en Zweden buigen zich met de Nederlandse collega’s over dit gemeenschappelijke probleem en zullen op de conferentie over de stand van zaken rapporteren.

Op donderdag 18 januari is de ochtendsessie gewijd aan de rol van schelpdieren in een voedzaam en duurzaam dieet, hoe gaat dat met andere producten, hoe kan er aan schelpdieren meer aandacht worden gegeven en hoe gebeurt dat elders in Europa?  
’s Middags gaat het om praktijklessen op basis van nieuwe vormen van schelpdierkweek, onder meer in de Voordelta en Waterdunen.
Om half vijf begint de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de PO Mosselcultuur en de United Fish Auctions, nu voor het eerste gekoppeld aan de conferentie en de beurs. Tijdens de receptie worden de duurzaamheid awards 2022/2023 uitgereikt. Op donderdagavond is het conferentie diner.

Op vrijdag 19 januari gaat het over kansen en bedreigingen voor de schelpdierkweek. Wat zijn de achtergronden van de mosselsterfte en wat kan er aan gedaan worden, welke andere soorten zijn kansrijk en wat leert ons de praktijk van mosselkweek voor versterking van natuurwaarden.
’s Middags staat de kweker zelf centraal. Hoe word je schelpdierkweker of - verwerker, wat is daar voor nodig qua kennis en opleiding en waar haal je die kennis vandaan?

Voor een stand op de beurs hebben zich nu al meer deelnemers gemeld dan bij vorige conferenties. Onder andere stands van hatcheries uit binnen- en buitenland, toeleveranciers van materiaal en apparatuur, en van adviesburo’s. Er zullen ook posters worden gepresenteerd over nieuw en lopend onderzoek.

Volg de nadere invulling van het programma op www.schelpdierconferentie.com.
De inschrijving start in september 2023.
read more

Organisatie
En Achtergrond

Organisatie

De 8e internationale schelpdierconferentie is georganiseerd door de Stichting Schelpdierconferenties. De Stichting heeft een bestuur, dat bestaat uit Mr. Ir. Jaap Holstein, Prof. Dr. Aad Smaal, Dr Ir Jacob Capelle en Dr. Jasper van Houcke. Dat zijn degenen die de feitelijke organisatie voor hun rekening nemen. Jaap Holstein was voor zijn pensionering onder meer consultant, secretaris van de Vereniging van Schelpdierhandelaren, secretaris van de PO Kokkelvisserij en beleidsmedewerker bij het Ministerie van LNV. Aad Smaal is emeritus hoogleraar bij Wageningen Universiteit en was onderzoeker bij Wageningen Marine Research en bij Rijkswaterstaat.  Jasper van Houcke is lector aquacultuur aan de HZ/University of Applied Sciences en daarvoor onder meer teamleider aquacultuur aan de HZ. Dr Ir Jacob Capelle werkt als onderzoeker bij Wageningen Marine Research in Yerseke en voert diverse projecten uit in samenwerking met de schelpdiersector.

Klankbordgroep

Het thema voor de conferenties en het programma wordt bediscussieerd met een klankbordgroep, die ervoor zorgt dat de onderwerpen aansluiten bij wat de ‘achterban’ interesseert. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de schelpdiersector, de overheid, en kennisinstituten.

Achtergrond

De schelpdierconferenties worden sinds 2007 in principe elke 2 jaar georganiseerd en hebben plaatsgevonden in Vlissingen, Goes en sinds 2011  op Deltapark Neeltje Jans. Het aantal deelnemers neemt elk jaar toe en ook de beurs breidt uit. De belangstelling vanuit het buitenland neemt eveneens toe. De thema’s van de conferentie zijn gericht op actuele vraagstukken, gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen op de langere termijn. De doelgroepen van de conferentie bestaan uit mensen die werkzaam zijn in de schelpdiersector, hun adviseurs, toeleveranciers en afnemers, en uit mensen die werkzaam zijn in onderzoek, beleid en beheer. Sinds een aantal jaren zijn maatschappelijke organisaties, zoals vanuit de natuurbescherming, meer betrokken bij de conferentie.

Het
Event

Lezingen, DiscussieS & Beurs

De conferentie zal bestaan uit lezingen, discussies, en een beurs voor bedrijven en instellingen.

Deelnemers

De conferentie is gericht op de schelpdiersector in binnen- en buitenland. Er worden deelnemers verwacht uit Nederland, UK, Ierland, Duitsland, Denemarken en Portugal. Voor vertaling Engels – Nederlands wordt gezorgd.

Beurs

Circa 30 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden.

De
Beurs

Circa 30 bedrijven zullen zich beide dagen op de beurs presenteren. De toegang tot alleen de beurs is gratis. Voor het bijwonen van de presentaties dient u zich aan te melden

Benieuwd welke bedrijven zich al aangemeld hebben voor de beurs? Klik op onderstaande button en ze stellen zich aan u voor!

Bekijk alle stands

Onze
Sponsors

Voorlopig
Programma

Dag I

-

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst

18 januari 2024
08:30
-
09:30

Registratie en Koffie, beurs open

09:30
-
09:35

Welkom door de organisatie

09:35
-
09:40
Margreet van Vilsteren
Jo-Annes de Bat

Introductie door voorzitter sessie I - Over duurzaam en gezond aanbod

Dag II

-

Nieuwe toekomst, nieuwe aanpak

19 januari 2024
08:30
-
09:00

Registratie en Koffie, beurs open

09:00
-
09:05

Welkom door de organisatie

09:05
-
09:10
Dr Ir Hans van Oostenbrugge

Introductie door voorzitter sessie I - Over duurzaam en gezond aanbod

De
sprekers

De schelpdier-conferentie biedt veel mogelijkheden om de sprekers beter te leren kennen en met hen van gedachten te wisselen

Bekijk alle
sprekers

Jo-Annes de Bat

GS Zeeland

Dr Ir Hans van Oostenbrugge

WUR

Margreet van Vilsteren

Good Fish Foundation

Prof dr Ray Hilborn

Univ Washington, Seattle

Prijzen

Toegang 1 dag

€ 95,-

incl. BTW

Entree voor 1 dag op de conferentie
Gratis lunch & snacks
Toegang tot alle lezingen

Aanmelden
Toegang 2 dagen

€ 170,-

incl. BTW

Entree op beide dagen
Gratis lunch & snacks
Toegang tot alle lezingen

Aanmelden
Studenten

Studenten kunnen -onder opgave van hun collegekaart nummer- zich aanmelden voor de conferentie bij Jasper van Houcke (j.van.houcke@hz.nl) Het tarief voor studenten is € 35 voor één dag en € 60 voor beide dagen.

Aanmelden

De
Locatie

Deltapark Neeltje jans

Deltapark Neeltje Jans ligt in het hart van de Oosterscheldekering en is bereikbaar via de N57, zowel vanuit de richting Middelburg als vanuit Rotterdam.

Met de auto

Vanuit de Randstad
rijdt u door de Rotterdam-Benelux tunnel of Brienenoordbrug.
Vervolgens volgt u de richting Zierikzee (A15-A29-N59), na Zierikzee volgt u de richting Burgh-Haamstede.
Voor Burgh-Haamstede neemt u de afslag Westschouwen/Middelburg (N57). Vanaf hier kunt u de borden Neeltje Jans volgen en vervolgens de borden Deltapark.

Vanuit de regio Brabant en Antwerpen rijdt u richting Bergen-op-Zoom. Op de A58,
u volgt de richting Middelburg/Vlissingen. Bij Goes zie je de borden voor Neeltje Jans al.
Op Neeltje Jans volgt u de borden Deltapark.

Openbaar vervoer
Komt u met het openbaar vervoer naar Deltapark Neeltje Jans? Geen probleem! Er is een bushalte op 5 minuten loopafstand. Bent u minder mobiel, houd er dan rekening mee dat het pad richting het park onverhard is en moeilijk begaanbaar met een rolstoel.

Ontdek de website
Hotel suggetie
Hotel Terminus

Met een centrale ligging in Goes, dichtbij openbaar vervoer en op 3 minuten loopafstand van het gezellige historische centrum van Goes.

Als u vragen heeft,
bel gerust

(+31) 653912018

of stuur een email naar info@schelpdierconferentie.com